سایه چشم: سایه بمنظور مشخص کردن و ایجاد عمق برای نمایان ساختن زیبایی چشمها بکار میرود. سایه مشکی و تیره سبب بزرگتر جلوه دادن چشمها و سایه های روشن باعث کوچکتر جلوه دادن چشمها میگردد.

مداد چشم:برای بزرگتر و مشخص تر جلوه دادن چشمها بکار میرود. اگر مداد چشم شما بیش از حد نرم است کافی است برای مدت کوتاهی آن را درون فریز قرار دهید.

ریمل: برای برجسته ساختن چشمها و قطورتر، طویلتر و تیره ساختن مژه ها بکار میرود. در دو نوع معمولی و ضد آب موجود میباشد. ریمل را حداکثر پس از 4 ماه استفاده بسبب تجمع باکتریها و خشک شدن آن باید بدور انداخت.

*ترتیب آرایش چشمها به ترتیب سایه زدن، مداد چشم کشیدن و در آخر ریمل زدن میباشد.
768
نحوه کشیدن خط چشم با مداد چشم

1- گردتر کردن چشمها: کـانــتــور چشمها را از پایه مژه ها کاملا
کشـیـده و در گـوشـه خـــارجی آن را انـدکی بــه سمت بالا متمایل
میسازیم.

نحوه آرایش چشم ها

سایه چشم: سایه بمنظور مشخص کردن و ایجاد عمق برای نمایان ساختن زیبایی چشمها بکار میرود. سایه مشکی و تیره سبب بزرگتر جلوه دادن چشمها و سایه های روشن باعث کوچکتر جلوه دادن چشمها میگردد.

مداد چشم:برای بزرگتر و مشخص تر جلوه دادن چشمها بکار میرود. اگر مداد چشم شما بیش از حد نرم است کافی است برای مدت کوتاهی آن را درون فریز قرار دهید.

ریمل: برای برجسته ساختن چشمها و قطورتر، طویلتر و تیره ساختن مژه ها بکار میرود. در دو نوع معمولی و ضد آب موجود میباشد. ریمل را حداکثر پس از 4 ماه استفاده بسبب تجمع باکتریها و خشک شدن آن باید بدور انداخت.

*ترتیب آرایش چشمها به ترتیب سایه زدن، مداد چشم کشیدن و در آخر ریمل زدن میباشد.
768
نحوه کشیدن خط چشم با مداد چشم

1- گردتر کردن چشمها: کـانــتــور چشمها را از پایه مژه ها کاملا
کشـیـده و در گـوشـه خـــارجی آن را انـدکی بــه سمت بالا متمایل
میسازیم.

769

2- بیضی تر کردن چشمها: یک خط نازک در کانتور فوقانی چشم
تا گوشه خارجی چشم که در وسط اندکی ضخیم تر میگردد.


770
3- به هم نزدیکتر کرده چشمها: کانتور فوقانی را می کـشـیــم
بـطوری که در گوشه داخلی چشم ضخیم و بسمت گوشه خارجی
نازکتر گردد.


771
4- ازهم دور ساختن چشمها: کانتور فوقانی را میکشیم بطوری
که در گوشه داخلی چشم نازک و بسمت گوشه خارجی ضــخیمتر
گردد.


772
5- بزرگتر کردن چشمها: کانتور چشـم را کاملا میکشیم سپس
زیر مژه ها (داخل چشم) را نیز میکشیم.

نحوه استفاده از سایه در فرمهای مختلف چشم


773


چشمان کوچک:
775
چشمهای برجسته:
چشمهای گرد:
774چشمهای بادامی:


776777پلکهای افتاده:


778


چشمان نزدیک بهم:


779چشمان دور از هم:

780

چشمان گود افتاده: