همه ما این جمله زیبا را به كرات شنیده ایم اما هیچ وقت در وجود ما نهادینه نشد كه در زندگی ما تاثیر گذار باشد
به این علت است كه نفهمیدیم برای چه این را باید پذیرفت

سالها به این موضوع فكر میكردم اما زمانی كه به نتیجه ای رضایت بخش رسیدم . در وجود من نقش بست و عملی شد

لطفا با دقت بخوانید بسیار ساده خواهم گفت و كوتاه
تو هر چی باشی هر كسی باشی بالاخره روزی شخصیت اصلی تو آشكار خواهد شد . گذر زمان همه ناگفته ها را افشا كرده است و می كند . پس به فكر روزی باش كه بدی یا خوبی تو آشكار خواهد شد
در نتیجه .......
اگر  نیك باشی و بدت گویند .. به دست زمان بسپار بالاخره حتما روزی پی خواهند برد كه اشتباه كردند و اینجاست نیكی تو به چشم می آید