دقایقی قبل آنجلینا جولی و براد پیت بر روی فرش قرمز اسکار 2009 حاضر شدند . هر دو امسال نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین بازیگر زن و مرد هستند کدام یک جایزه را از آن خود می کند ؟؟؟ هر دو یا هیچ کدام؟؟؟؟؟

Angelina Jolie with Brad Pitt

At the Academy Awards - February 22, 2009

Pix2Pix2Pix.blogspot.com اسکار 2009 - عکسهای فرش قرمز آنجلینا جولی و برادپیت Farspics.blogspot.com

Pix2Pix2Pix.blogspot.com اسکار 2009 - عکسهای فرش قرمز آنجلینا جولی و برادپیت Farspics.blogspot.com

Pix2Pix2Pix.blogspot.com اسکار 2009 - عکسهای فرش قرمز آنجلینا جولی و برادپیت Farspics.blogspot.com

Pix2Pix2Pix.blogspot.com اسکار 2009 - عکسهای فرش قرمز آنجلینا جولی و برادپیت Farspics.blogspot.com

Pix2Pix2Pix.blogspot.com اسکار 2009 - عکسهای فرش قرمز آنجلینا جولی و برادپیت Farspics.blogspot.com

Pix2Pix2Pix.blogspot.com اسکار 2009 - عکسهای فرش قرمز آنجلینا جولی و برادپیت Farspics.blogspot.com

Pix2Pix2Pix.blogspot.com اسکار 2009 - عکسهای فرش قرمز آنجلینا جولی و برادپیت Farspics.blogspot.com